Středisko sociálních služeb je příspěvková organizace Městské části Praha 1, která poskytuje sociální služby obyvatelům Prahy 1.

Úřední hodiny ředitelství pro veřejnost (Dlouhá 23, Praha 1, 7. patro):
pondělí 14.00–16.00 hod. a středa 8.00–12.00 a 14.00–17.30 hod. v případě nutnosti každý pracovní den


Název: Středisko sociálních služeb

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Dlouhá 23, 110 00  Praha 1

: 660 00 246

Datová schránka:  pwdq4k7

Zřizovatel: Městská část Praha 1

Zřizovací listiny:
Usnesení č. U96_0164 ze dne 17. 10. 1996
Usnesení č. U07_0036 ze dne 21. 3. 2007
Usnesení č. UZ09_0404 ze dne 20. 10. 2009
Usnesení č. UZ10_0011 ze dne 21. 12. 2010
Usnesení č. UZ11_0042 ze dne 31. 3. 2011
Usnesení č. UZ12_0314 ze dne 18. 10. 2012
Usnesení č. UZ15_0031 ze dne 27. 1. 2015
Usnesení č. UZ16_0266 ze dne 17. 5. 2016
Usnesení č. UZ17_0356 ze dne 17. 1. 2017
Usnesení č. UZ17_0489 ze dne 31. 10. 2017
Usnesení č. UZ18_0614 ze dne 12. 6. 2018
Usnesení č. UZ20_0153 ze dne 16. 6. 2020
Usnesení č. UZ21_0324 ze dne 14. 12. 2021

Telefon: 222 322 243, 222 324 052
E-mail: info@socialnisluzbyp1.cz

Web: www.socialnisluzby-praha1.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Dlouhá 9, Praha 1

Čísla účtu:
1937014369/0800

Pečovatelská služba je registrovaná pod číslem 4650694 v Registru poskytovatelů sociálních služeb / Pečovatelská služba

Denní stacionář je registrovaný pod číslem 8549196 v Registru poskytovatelů sociálních služeb / Denní stacionáře

Tísňová péče je registrovaná pod číslem 3557923 v Registru poskytovatelů sociálních služeb / Tísňová péče

Základní principy práce Střediska sociálních služeb:

 • partnerský přístup
 • respektování osobnosti
 • respektování vlastní vůle klienta
 • pomoc vytvářet domov
 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • informovanost
 • svoboda pohybu

Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb klienta. Ty jsou postaveny především na jeho schopnostech a možnostech. Klíčem kvalitní služby jsou lidé, kteří ji poskytují. Dobrá sociální služba je klientovi poskytována v době, kdy ji potřebuje využít.

Existuje přímá úměra mezi mírou závislosti klienta na službě a pravděpodobností omezování práv uživatele. Přímá úměrnost platí i mezi kvalitou poskytované služby a stupněm respektování a ochrany práv uživatele.

Právy uživatelů se rozumějí jejich základní lidská práva a subjektivní individuální práva.

Informace o službě podává pověřená pracovnice – koordinátorka pečovatelské služby nebo vedoucí systému tísňové péče. Prezentuje je formou srozumitelnou pro klienta.

Podstatou uzavření smlouvy o poskytování služby je úprava vztahů mezi klientem a poskytovatelem služby a stanovení bližších podmínek pro její poskytování.

Osobní údaje klienta uchovávané  v souvislosti s  poskytováním služeb jsou zpracovány v nezbytně nutném rozsahu a je s nimi zacházeno v souladu s platnými právními předpisy.

Stížnost je vyjádřením nespokojenosti klienta vyžadující odezvu.

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud. Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

 • Pomoc starým a zdravotně postiženým občanům obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby.
 • Umožnit lidem v nepříznivém zdravotním stavu či sociální situaci využívat služeb místního zařízení v průběhu celého dne či v době, kdy je rodina v zaměstnání.
 • Prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klientů.
 • Péči o klienty přizpůsobit jejich věku, stavu, individualitě.
 • Využívat přirozené sociální sítě klienta, tedy zapojit do péče jeho rodinu, přátele nebo známé.
 • Umožnit klientům co nejširší možnost využití služeb, a to jak přímo, tak nepřímo ve formě poradenství, konzultací a informací o možnostech poskytování služeb.
 • Umožnit dostupnost informací o poskytovaných službách.

Kvalitní služba je ta, která co nejlépe využívá dostupné zdroje, aby dosáhla co nejlepších výsledků pro klienty a umožnila jim žít plnohodnotný a důstojný život, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu.

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Středisko sociálních služeb je členem:
RAPSS – Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb, Praha
ČAPEK – Česká asociace pétanque klubů

Bude doplněno zanedlouho.

V současné době nenabízíme žádná volná pracovní místa.