Klienty denního stacionáře mohou být osoby s trvalým bydlištěm v Praze 1. Služba je nabízena klientům, kteří již nejsou soběstační v oblasti sebeobsluhy z důvodu zdravotního či fyzického omezení, žijí osamoceně nebo v rodinách a postrádají možnost společenského kontaktu. Dále je určen rodinným příslušníkům, kteří o tyto klienty pečují a docházejí ještě do zaměstnání nebo jsou přechodně sami nemocní, popř. jsou z určitého důvodu mimo domov či se z jiných důvodů dočasně nemohou o klienta postarat v plné míře a celodenně.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba. Klienti tedy ráno přicházejí a večer odcházejí domů.

Úkony poskytované v denním stacionáři

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí stravy – dopolední svačina
 • poskytnutí stravy – oběd
 • poskytnutí stravy – odpolední svačina
 • doprovod

Fakultativní úkony

 • doprava klienta do denního stacionáře a zpět
 • doprava klienta do denního stacionáře
 • doprava klienta z denního stacionáře domů

Sídlo denního stacionáře

Denní stacionář sídlí v domě s pečovatelskou službou Týnská 17a a jeho klienti mohou dle zájmu a schopností využívat veškerá veřejně přístupná zařízení domu.

Vedoucí denního stacionáře je Iva Jirasová, Týnská 17a, Praha 1, telefon: 224 826 476, e-mail: jirasova@socialnisluzbyp1.cz.

Úhrada za denní stacionář

Úhrada je stanovena sazebníkem úhrad za úkony poskytované v denním stacionáři dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
tento sazebník vždy schvaluje Rada městské části Praha 1. Stanovená výše úhrady u žádného z úkonů nedosahuje výše maximální úhrady stanovené
vyhláškou. Sazebník úhrad naleznete zde.

Úhradu za poskytované služby PS klient může hradit způsobem, který mu vyhovuje nejlépe, a má možnost si vybrat:

 • úhrada v pokladně Střediska sociálních služeb hotově proti stvrzence a podpisu;
 • bankovním převodem na účet číslo 1937014369/0800.

 

Fotogalerii najdete zde

 § 46
Denní stacionáře
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a
osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud. Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.


Záměrem poskytované služby je prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klientů a pomoci rodinám klientů s péčí o jejich blízké v době, kdy se o ně nemohou postarat sami, neboť jsou v zaměstnání apod. Služba a péče je přizpůsobena potřebám klienta, jeho věku, stavu a individualitě. Ponechává klienta v jeho přirozené sociální síti a doplňuje zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo známých do péče o klienta.

Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.

Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

 • poskytování služeb klientům individuálně dle jejich potřeb
 • založení pomoci klientům a jejich podpory na vzájemné rovnocenné spolupráci, ochotě, slušnosti, vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornosti, respektování potřeb klienta a volném přístupu
 • samostatné rozhodování klienta dle jeho schopností, kdo z rodiny může ovlivňovat jeho pobyt a míru služeb v denním stacionáři
 • poskytování služeb bez ohledu na rodinný stav klienta, jeho ekonomickou situaci, politické či náboženské přesvědčení, etnickou příslušnost
 • předání informací o dalších formách jiné odborné pomoci a kontaktů na ně, pokud je z nějakého důvodu omezena možnost poskytnutí služeb ze strany denního stacionáře či jiné pomoci

 • podpora klienta s následným zvyšováním jeho míry soběstačnosti v sebepéči a sebeobsluze
 • podpora při využití aktivit pro seniory dle vlastního výběru, zájmu a fyzické i psychické dispozice, pomoc při odstraňování případných bariér a ostychu klienta v kontaktu s okolím a ostatními klienty, vyvolání dobrého pocitu pohody, nálady, klidu a zázemí
 • pomoc s výběrem kulturních a zájmových aktivit s ohledem na následný rozvoj schopností klienta, a tedy uplatnění jeho potřeb a talentu v nabízených zájmových činnostech
 • podpora při naplňování osobních cílů klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle a přání, a podpora jeho spokojeného a v rámci možností plnohodnotného a důstojného života


Pracovník denního stacionáře každý den připravuje program pro klienty, kteří mají daný den přijít. Po příchodu klientů program případně upraví podle aktuálních potřeb, možností, schopností a stavu klientů. V případě potřeby program i úplně změní. Klienti denního stacionáře mají k dispozici různé společenské hry rozvíjející paměť (např. pexeso), logické myšlení (např. šachy), prostorovou orientaci (např. člověče, nezlob se) apod. Dále je denní stacionář vybaven pro různé výtvarné činnosti (malování, vybarvování, vystřihování, koláže, navlékání korálů atd.). Je zde také televize s přehrávačem DVD, na níž se promítají filmy pro pamětníky. Klienti se cca 1× za 14 dní účastní tzv. hodinek s hudbou, které probíhají v jídelně DPS Týnská 622/17. Pokud je možnost a momentální zdravotní stav klientů to dovolí, navštěvují dopolední představení v renomovaných kulturních institucích v Praze 1 (často generální zkoušky koncertů a divadelních představení).

Další možností vyžití je jízda vláčkem ekoexpres po historické části Prahy. Tato možnost je pro klienty velmi významná, protože jim umožňuje podívat se na místa, která znali jako mladí, ale mnohdy by se na ně vinou zhoršeného zdravotního stavu již pěšky nedostali. Takového vybočení z každodenní rutiny napomáhá udržování psychické svěžesti. V odpoledních hodinách jsou čas od času dle možností klientů realizovány aktivity mimo prostory denního stacionáře (vycházky do okolí, návštěva kavárny, kde posedí nad šálkem čaje či kávy, případně nad zákuskem, a dalších zařízení) s cílem udržet kontakt klientů se společenským prostředím.

Všechny aktivity se odehrávají za přímé účasti pracovníka denního stacionáře, který vše organizuje a zabezpečuje, a se souhlasem klienta. V denním stacionáři je možnost objednat si dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Svačiny připravuje pracovník denního stacionáře, obědy jsou dováženy do jídelny DPS Týnská 622/17, kde se také podávají.

V průběhu dne mají klienti denního stacionáře možnost kdykoliv si odpočinout v odpočinkové místnosti. Mohou také využívat zahradu ve vnitrobloku domu s pečovatelskou službou a všechny společné prostory domu s pečovatelskou službou (např. knihovnu, jídelnu, vzpomínkovou a relaxační místnost).

Jsou jim také dle aktuální potřeby poskytovány úkony zakotvené ve smlouvě o poskytování sociální služby – pobyt v denním stacionáři. Klient denního stacionáře se může do denního stacionáře dopravovat sám nebo s pomocí rodiny. Dopravu do denního stacionáře a zpět je také možné objednat jako fakultativní službu u poskytovatele, žádosti bude vyhověno dle aktuálních možností organizace.

Klient sociálních služeb je povinen při výkonu sociální služby poskytnout nezbytnou součinnost, zejména při vytváření podmínek služby. Všichni pracovníci denního stacionáře absolvují povinné vzdělávání týkající se sociálních služeb v délce 24 hodin za rok, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři


Jak dlouho to trvá, než přijmete seniora do denního stacionáře?
Pokud to dovolí kapacita, do denního stacionáře obvykle přijímáme ihned po podepsání smlouvy, tedy do několika dnů poté, co se s námi spojíte.

Jaké služby v denním stacionáři poskytujete?
V denním stacionáři poskytujeme služby vypsané výše a uvedené v sazebníku. Samozřejmostí je dohled nad seniorem po celou dobu jeho pobytu v denním stacionáři a vhodná zábava, přiměřeně zvolená s ohledem na věk a schopnosti klienta.

Kolik hodin denně můžete pečovat o seniora?
Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Je nutné, aby senior do denního stacionáře docházel každý den a na celý den?
Ne, není. Klient si může sám zvolit, jak často a na jak dlouho chce do denního stacionáře docházet. Jen je lepší, když nám alespoň dva až tři dny
předem řeknete, zda a na jak dlouho budete chtít přijít.

Kolik stojí pobyt v denním stacionáři?
Za pobyt v denním stacionáři jako takový se neplatí nic, hradí se jen využité služby a jídlo. Ceny jsou stanoveny platným sazebníkem úhrad.

Poskytujete v denním stacionáři také jídlo a kolik to stojí?
Ano, poskytujeme. Na poskytování jídla se domluvíme při uzavírání smlouvy. Cena jídla a jeho podání je stanovena platným sazebníkem úhrad.
Sazebník úhrad naleznete zde.

Může do denního stacionáře docházet i zdravotně postižený člověk?
Ano, může. Záleží však na typu postižení, aby naše vybavení vyhovovalo jeho potřebám.

Jak je to s dopravou do denního stacionáře a zpět?
Klient se do denního stacionáře a zpět domů může dopravovat sám či jeho dopravu může zajišťovat rodina. Dopravu do denního stacionáře a zpět je možné také objednat jako fakultativní službu zpoplatněnou dle sazebníku úhrad. Námi poskytovaná doprava je závislá na provozních podmínkách Střediska sociálních služeb a vždy je třeba si ji domluvit s dostatečným předstihem.

Je denní stacionář uzavřený, aby klienti nemohli odejít?
Ne, není. Náš denní stacionář je otevřené zařízení, klienti se mohou volně pohybovat.

Může do denního stacionáře docházet i senior, který nebydlí v Praze 1?
Ne, nemůže. Služby Střediska sociálních služeb jsou určeny pro obyvatele Prahy 1.