Terénní pečovatelskou službu poskytujeme na území Prahy 1 osobám žijícím v městské části Praha 1.

Klienty se mohou stát

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně

Poskytované úkony pečovatelské služby

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžný nákup a pochůzky
 • velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, jeho drobné opravy
 • doprovázení dětí do školy, školního zařízení, k lékaři a zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školního zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a zpět

Fakultativní úkony

 • přímý dohled nad klientem
 • nepřímý dohled nad klientem (telefonický) – 3× denně, prostřednictvím pečovatelské služby
 • pomoc a podpora při procházce
 • dohled nad podáváním již připravených léků rodinou, agenturou domácí péče
 • pomoc s malými domácími zvířaty (pes, kočka)
 • pomoc při soukromých administrativních úkonech
 • přeprava klienta – Jednička Taxi
 

Pečovatelská služba na území městské části Praha 1 je rozdělena do čtyř okrsků

1. okrsek: Staré Město (severní část – Josefov)
koordinátorka Hana Haučnerová, Dlouhá 23, Praha 1 (v dopoledních hodinách), telefon: 222 322 201, Benediktská 13, Praha 1 (v odpoledních hodinách), telefon: 222 314 941; e-mail: haucnerova@socialnisluzbyp1.cz
2. okrsek: Nové Město (severní část)
koordinátorka Iva Jirasová, Týnská 17a, Praha 1, telefon: 224 826 476, e-mail: jirasova@socialnisluzbyp1.cz
3. okrsek: Staré Město (jižní část) a Nové Město (jižní část)
koordinátorka Alice Drbohlavová, Pštrossova 18, Praha 1, telefon: 224 932 237, e-mail: drbohlavova@socialnisluzbyp1.cz
4. okrsek: Malá Strana a Hradčany

koordinátorka Jitka Peštová, DiS., U Zlaté studně 1, Praha 1, telefon: 257 532 934, e-mail: pestova@socialnisluzbyp1.cz

 

Úhrada za pečovatelskou službu

Úhrada je stanovena sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tento sazebník vždy schvaluje Rada městské části Praha 1. Stanovená výše úhrady u žádného z úkonů nedosahuje výše maximální úhrady stanovené vyhláškou.
Úhradu za poskytované služby PS klient může hradit způsobem, který mu vyhovuje nejlépe, a má možnost si vybrat:
 • úhrada v pokladně Střediska sociálních služeb hotově proti stvrzence a podpisu;
 • bankovním převodem na účet číslo 1937014369/0800.

Sazebník služeb naleznete zde

img_divider

 § 40
Pečovatelská služba
(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud.
Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Záměrem poskytované služby je:
  prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klienta
  pomáhat starým a zdravotně postiženým občanům obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby
  umožnit lidem v nepříznivém zdravotním stavu či sociální situaci využívat služeb Střediska sociálních služeb
  péči o klienty přizpůsobit jejich potřebám, věku, stavu, individualitě
  využívat přirozené sociální sítě klienta, zapojit do péče rodinu, přátele nebo známé

Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.

Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.


  partnerský přístup
  respektování osobnosti
  respektování vlastní vůle klienta
  pomoc vytvářet domov
  ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
  informovanost
  svoboda pohybu

Popis základních činností

 

 • Pomoc při podávání jídla a pití

Jedná se o samostatný úkon podávání jídla a pití, při kterém pečovatelka podporuje klienta k maximální soběstačnosti a zároveň využívá možných schopností klienta při tomto úkonu.

 

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Tento úkon zahrnuje aktivity, jako je převlékání z nočního prádla do denního a  naopak, oblékání při pomoci s hygienou a pomoc při manipulaci se speciálními pomůckami (ortéza, korzet, plenkové kalhotky). Pečovatelka dohlíží na správné provedení tohoto úkonu a podle potřeby s ním pomáhá.

 

 • Pomoc při prostorové orientaci

Pečovatelka je nápomocna při pohybu s využitím zachovaných schopností klienta, podporuje klienta při jeho aktivitách.

 

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Tento úkon zahrnuje pomoc při přesunech na lůžko nebo vozík.

 

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

Běžnými úkony se rozumí mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů či zubní protézy, péče o dutinu ústní. U imobilních klientů se úkon rozšiřuje o intimní hygienu a u inkontinentních klientů o výměnu hygienických pomůcek. Úkon zahrnuje též pomoc při celkové koupeli či sprchování a ošetření pokožky těla ochrannou kosmetikou. Klient používá vlastní hygienické a kosmetické přípravky. Při osobní hygieně klienta je pečovatelka povinna používat jednorázové rukavice.

 

 • Pomoc při použití WC

Tímto úkonem se rozumí pomoc při vykonávání potřeby na WC, toaletním křesle, ale také při používání plenkových kalhotek, vložek. Jde zejména o pomoc při přesunech a hygieně spojené s vyprazdňováním.

 

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Touto pomocí se rozumí mytí, případně vysoušení vlasů vlastními prostředky klienta a ostříhání nehtů včetně čištění, pokud toto nevyžaduje odbornou péči.

 

 • Dovoz nebo donáška teplého oběda

Úkon je zajištěn dle platných hygienických norem. Oběd se donáší/dováží v zapůjčených termojídlonosičích, za čistotu nádob zodpovídá klient. Pokud klient není schopen čistotu nádob zajistit, lze tuto službu objednat ve Středisku sociálních služeb. Odhlášení a přihlášení stravy se provádí do 11 hodin den předem. Pokud klient neodhlásí stravu do uvedeného času, účtuje se stravné i dovoz. Rozvoz stravy se provádí v době od 9.30 do 14 hodin, strava je určena k okamžité spotřebě. Oběd klientovi osobně předává pečovatelka.

Klient může z vážných důvodů oznámit, že nemůže oběd osobně převzít. V takovém případě lze dohodnout zanechání stravy na určeném místě.

 

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

Tento úkon zahrnuje malé úkony pomoci – ohřátí a podání jídla nebo ohřev hotového pokrmu, ale i uvaření jednoduchých, časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí i umytí a úklid pomůcek a nádobí.

 

 • Běžný úklid

Jde o úklid, který směřuje k udržení standardu bydlení klienta. Nejedná se o úklid na úrovni úklidové pracovnice či hospodyně, cílem není nahrazovat tyto profese. Úklid pracovník provádí v prostorách bytu, který obývá klient. Za běžný úklid se považuje stírání prachu na sucho nebo na vlhko, stírání podlah ve volně přístupných místech, vysávání, mytí sociálního zařízení (umyvadlo, vana, sprchový kout, dřez, kuchyňská deska), likvidace odpadu, převlékání ložního prádla.

Konkrétní činnosti běžného úklidu si určí klient při sjednávání služby.

Pokud je byt znečištěný zvířecími výkaly, odpadky, zamořen hmyzem a hlodavci nebo je jinak hygienicky závadný, je potřeba dát byt do pořádku prostřednictvím úklidové služby. Poté již PS udržuje byt uklizený. K úklidu pečovatelky používají pracovní náčiní a čisticí a mycí prostředky klienta. Čisticí prostředky se používají pouze z originálních obalů. Elektrické spotřebiče (vysavač) poskytuje klient, který zodpovídá za jejich bezpečnost a funkčnost. Pečovatelka může např. odmítnout vysát podlahové krytiny zjevně závadným vysavačem. Úklid se neprovádí v nevyužívaných a neobydlených částech domu či bytu, v místnostech užívaných rodinnými příslušníky, v přítomnosti rodinných příslušníků nebo v nepřítomnosti klienta.

Pracovníci PS neprovádějí úkony bez umožnění dostatečného zabezpečení ze strany klienta a neprovádějí úkony ve výškách, kde hrozí riziko pádu či poranění.

 

 • Údržba domácích spotřebičů

Pečovatelka čistí domácí spotřebiče (chladničku) po odpojení od přívodu elektrické energie a musí postupovat dle pokynů výrobce.

 

 • Nákupy

Běžný nákup
Je nákup zboží běžné denní spotřeby a věcí osobní spotřeby v obvyklém množství, max. 5 kg.

Velký nákup
Je nákup zboží, které se nakupuje s časovým odstupem minimálně jednoho týdne.

Pečovatelka při běžném nebo velkém nákupu nakupuje požadované zboží z finančních prostředků klienta na základě jeho objednávky. Pečovatelka nesmí uskutečnit nákup ze svých finančních prostředků. Maximální hmotnost nákupu nesmí překročit 15 kg. Požadavek nesmí obsahovat alkoholické nápoje. Pečovatelka nenakupuje pro rodinné příslušníky klienta. Klient si připraví seznam věcí, které si přeje nakoupit, nebo seznam napíše s pomocí pečovatelky. Pečovatelka respektuje požadavky na druh zboží, maximální cenu zboží a přání klienta na místo nákupu v okolí bydliště. Spolu se seznamem požadovaných věcí předá klient pečovatelce předpokládanou finanční částku. Při předání nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje, doloží účtenky, vrátí zbývající finanční prostředky klientovi a převezme finanční zálohu na další požadovaný nákup.

 

 • Pochůzky

Pečovatelka zajišťuje pochůzky (zaplacení složenek, lékárna) dle jasně stanovených požadavků klienta. Klient předá předpokládanou finanční částku a pečovatelka opět provede vyúčtování (viz nákup).

 

 • Praní a žehlení

V DPS pereme silně znečištěné prádlo, které by odmítly převzít prádelny. Ostatní prádlo donášíme do prádelen na území Prahy 1.

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod

PS zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle nasmlouvaných služeb, např. doprovod k lékaři apod. Doprovod je pěšky, MHD, vozem taxi služby. V případě využití taxi hradí celou částku klient. Nelze vyžadovat použití vozu Střediska sociálních služeb. Tato služba je poskytována s cílem zajistit bezpečnou docházku do určeného zařízení, místa. Doprovod je třeba domluvit s dostatečným předstihem.

 

 • Základní sociální poradenství

Jedná se o poskytování informací o možných sociálních dávkách, o umístění do domova pro seniory či do DPS nebo o zprostředkování jiných sociálních služeb. Tyto činnosti poskytujeme zdarma.

 

 • Fakultativní činnosti

Klient si může sjednat poskytování fakultativních služeb dle nabídky Střediska sociálních služeb. Úhrada je stanovena dle platného sazebníku úhrad. Fakultativní služby jsou pouze doplňkové.

 

 • Venčení domácích zvířat

Pečovatelka zajistí vyvenčení zvířete podle pokynů klienta. Zvíře nesmí zdravotně ani fyzicky ohrozit pracovníka, klient je povinen předložit očkovací průkaz zvířete. Zvíře rovněž musí být zaopatřeno pro venčení tak, aby nebylo nebezpečné pro pečovatelku či okolí (použití náhubku, bezpečného vodítka).


osoby se zdravotním postižením
senioři

Jak dlouho trvá, než začnete poskytovat pečovatelskou službu?

Pečovatelskou službu obvykle začínáme poskytovat ihned po podepsání smlouvy, tedy do několika dnů poté, co se s námi spojíte. V naléhavých případech jsme však schopni smlouvu na základě šetření uzavřít okamžitě a pečovatelskou službu začít poskytovat ihned, pokud máme přístup do domu.

 

Mohu pečovatelskou službu platit za své rodiče já?

Ano, můžete. Je zcela na klientovi a jeho rodině, kdo a jakým způsobem bude pečovatelskou službu platit.

 

Jak dlouho dopředu musím objednat oběd?

Oběd je třeba objednat den předem do 10 hodin, aby dodavatel věděl, kolik obědů má na následující den uvařit. Obědy objednávejte a odhlašujte u koordinátorky pečovatelské služby, která má na starosti váš okrsek.

 

Jak dlouho dopředu musím odhlásit objednaný oběd?

Objednaný oběd je nutné odhlásit den předem do 10 hodin. V případě, že oběd neodhlásíte včas, bude vám účtována částka za jídlo i za dovážku, protože dodavatel oběd uvaří a trasa rozvážky obědů je připravena také den předem. Obědy objednávejte a odhlašujte u koordinátorky pečovatelské služby, která má na starosti váš okrsek.

 

Může mi pečovatelská služba pomoci s mytím oken a podobnými domácími pracemi?

Ne, nemůže. Pečovatelská služba zajišťuje pouze běžný úklid, na mytí oken a koberců a na podobné práce si musíte objednat úklidovou firmu.

 

Může mi pečovatelka také převázat ránu, píchnout inzulin nebo podat léky?

Ne, nemůže. Pečovatelská služba není zdravotní služba a pečovatelky nesmějí poskytovat žádné zdravotnické úkony. Pokud potřebujete převázat ránu, píchnout inzulin, podat léky a podobně, kontaktujte praktického lékaře a takzvanou domácí péči, kde vám rádi pomohou.

 

V kolik hodin ke mně bude chodit pečovatelka?

Pečovatelka k vám bude chodit mezi 8 a 15.30 hodin. Vzhledem k vytíženosti pečovatelek a k dalším provozním překážkám nejsme schopni zajistit, aby pečovatelka ke klientovi chodila vždy ve stejnou dobu, i když děláme maximum pro to, aby se časy nelišily příliš. Samozřejmě je možné – například v případě návštěvy lékaře – pečovatelce nahlásit, že v určitou dobu nebudete doma, a my se vynasnažíme naplánovat práci tak, abychom vám mohli vyhovět.

 

Poskytujete pečovatelskou službu i večer, v noci, o víkendech a o svátcích? A kolik to stojí?

Večer a o víkendech a svátcích pečovatelskou službu poskytujeme, v noci ne. V případě potřeby si můžete ve smlouvě sjednat takzvané večerní pečování nebo zajištění pečovatelské služby o víkendech a svátcích. Služby poskytujeme ve všední dny do 19 hodin, poslední návštěva pečovatelky je v 18.30, o víkendech a svátcích do 14 hodin, poslední návštěva pečovatelky je v 13.30. V rámci večerního a víkendového pečování se poskytují úkony pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. O víkendech a svátcích navíc rozvážíme obědy. Cena poskytovaných úkonů je stejná jako v běžné pracovní době.

 

Bude ke mně chodit stále stejná pečovatelka?

Ano, ale ne stoprocentně. Vzhledem k tomu, že si pečovatelka vybírá dovolenou, může onemocnět a podobně, může se stát, že ji bude zastupovat kolegyně. V zásadě se ale snažíme, aby ke klientovi chodila stále stejná pečovatelka.

 

V kolik hodin mi přivezete oběd?

Obědy vozíme od 9.30 do 14 hodin. Vzhledem k tomu, že je každý den nutné obměnit trasu rozvážky podle toho, kteří klienti mají v daný den objednaný oběd, a vzhledem k měnící se dopravní situaci nejsme schopni plně zaručit, že oběd bude dodáván každý den ve stejnou dobu. Děláme ale maximum pro to, aby tomu tak bylo.

 

Můžete mi poskytovat pečovatelskou službu, i když nebydlím v Praze 1?

Ne, nemůžeme. Služby poskytované Střediskem sociálních služeb jsou určeny jen pro obyvatele Prahy 1. V takovém případě se obraťte na pečovatelskou službu v místě svého bydliště nebo na obecní úřad, jistě vám rádi pomohou.