Tísňová péče je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením trvale žijící v městské části Praha 1.

Tísňová péče, obecně známá jako „nouzové tlačítko“, pomáhá všem, kdo žijí ve vlastní domácnosti, ale obávají se možného náhlého zhoršení zdravotního stavu, pádu či jiné nepředvídané události. V takovém případě stačí stisknout tlačítko, které má klient při pobytu doma stále u sebe, a dispečink okamžitě začíná řešit vzniklou situaci.

Zařízení, které služba využívá, sestává z jednotky instalované v bytě klienta, jejíž součástí je i reproduktor a mikrofon pro hlasitý dohovor, z nouzového tlačítka, které klient při pobytu doma stále nosí u sebe, a dále z pultu centrální ochrany, umístěného v dispečinku služby.

Pro začlenění do systému není nutné mít pevnou telefonní linku ani mobilní telefon, stačí pouze SIM karta.

Instalace zařízení v bytě klienta a zapůjčení veškerého zařízení je zdarma, měsíční poplatek viz sazebník, který naleznete zde.

Žádost o poskytnutí slevy z měsíčního paušálu za provoz tísňové péče naleznete zde.

V případě zájmu o další informace kontaktujte vedoucí systému tísňové péče MUDr. Janu Trkovou, Palackého 5, Praha 1, tel. 724 021 778, e-mail trkova@socialnisluzbyp1.cz.

Systém tísňové péče sídlí na adrese Palackého 5, Praha 1. Jedná se o prostory, kde je umístěno monitorovací zařízení pro styk s klienty a zázemí pro dispečery tísňové péče.

 


Systém tísňové péče (dále jen STP) zajišťuje pět stálých zaměstnanců. Vedoucí STP organizuje práci STP, koordinuje spolupráci s firmou, která provádí technické připojení a odpojování. Vedoucí provádí místní šetření u klientů a zájemců o službu a zaučuje klienty v používání systému tísňové péče. V pracovních dnech navštěvuje klienty na jejich vyžádání a pomáhá jim řešit vzniklé situace.

Řídicí pult STP nepřetržitě obsluhují pracovníci dispečinku, kteří vyhodnocují příchozí zprávy a telefonicky ověřují nutnost a naléhavost přímé pomoci klientovi. Tato pomoc je zajištěna nepřetržitou pohotovostní službou z řad zaměstnanců Střediska sociálních služeb. V případě potřeby pracovník dispečinku vyrozumí zaměstnance, který má pohotovostní službu, a ten okamžitě vyjíždí poskytnout pomoc přímo do bytu.

Součástí zařízení, které se instaluje v bytě klienta, je i snímač, který automaticky vyvolá v dispečinku poplach, pokud po dobu 12 hodin nezaregistruje pohyb klienta. Tak může být zajištěna pomoc i v případech, kdy klient není sám schopen stisknout tlačítko, např. při ztrátě vědomí.

Všechny tyto služby jsou pomocí pro rodinu klienta a také velkou jistotou pro klienta samotného. Zájemci o sociální službu je vyhověno ihned dle jeho potřeby.


§ 41
Tísňová péče
(1) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociálně terapeutické činnosti
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud. Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.


Poskytnout seniorům a zdravotně postiženým občanům MČ Praha 1 pomoc v krizových situacích (při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu) a poskytnout jim jistotu soběstačnosti po hospitalizaci, v době rekonvalescence apod.

 • Zvýšit kvalitu života klientů a jejich rodin v domácím prostředí.
 • Jednoduchou technickou podporou zajistit dostupnou pomoc v krizových situacích.
 • Nonstop poskytovat, zajišťovat nebo zprostředkovávat požadovanou pomoc.
 • Služba je poskytována vyškoleným personálem a profesionálními pečovatelkami.
 • Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

 • partnerský přístup
 • respektování osobnosti
 • respektování vlastní vůle klienta
 • pomoc vytvářet domov
 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • informovanost
 • svoboda pohybu

Při příchodu do služby se dispečer přihlásí do počítače. Při odchodu se odhlásí. Zároveň se všichni zapisují do knihy příchodů a odchodů. Následuje písemné a ústní předání služby.

Dále dispečer řeší příchozí technické zprávy od klientů.

Všichni pracovníci tísňové péče absolvují povinné vzdělávání týkající se sociálních služeb v délce 24 hodin za rok, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V trezoru dispečinku tísňové péče jsou uloženy klíče od domů a bytů klientů. Klíče je možné vydat službu konajícímu pracovníkovi v těchto případech:
1) dojde-li ke krizové situaci v bytě klienta,
2) je-li podezření na krizovou situaci v bytě klienta,
3) na přání klienta.

O vydání klíčů službu konajícímu pracovníkovi je proveden zápis obsahující čas vydání a čas vrácení klíčů do trezoru dispečinku tísňové péče.

Zvukový signál „Klient žádá pomoc“
Dispečer JEDNÁ OKAMŽITĚ. Otevře kartu klienta a zavolá na jeho telefonní číslo. Pokud klient telefon nezvedá, spojí se s ním pomocí hlasitého dohovoru, který funguje na podobném principu jako vysílačka v případě pevné linky a jako standardní hlasitý odposlech v případě GSM systému, a zjistí jeho požadavek. Poté jedná podle situace, tedy jde-li o omyl, napíše tuto informaci do PC do karty klienta, jde-li o nutnost výjezdu, zajistí pomoc u službu konajícího pracovníka. Seznam pracovníků konajících pohotovostní službu je na nástěnce nad PC. Doba dojezdu ke klientovi je zpravidla 20 minut. Dojezdová doba od nahlášení události může být i delší, neboť tísňová péče nesupluje zdravotnickou záchrannou službu. S ohledem na bezpečnost službu konajícího pracovníka a na co nejkratší dobu dojezdu se k dopravě ke klientovi v nočních hodinách využívá smluvně zajištěná taxislužba. V případě, že není ve fyzických silách službu konajícího pracovníka klientovi pomoci (např. zvednutí po pádu), volá na pomoc strážníky Městské policie hlavního města Prahy. Opatření je zapsáno rovněž do počítače a následně je vyhotoven zápis o akci k založení do spisu klienta.

Zvukový signál „Klient se nehýbe“

Tento signál zazní, pokud v dosahu čidla v bytě klienta není pohyb po dobu 12 hodin. Ze zdravotních důvodů lze tuto dobu upravit. Dispečer nejprve zjistí, nemá-li klient nahlášený pobyt mimo domov. Aktuální stav je na nástěnce nad PC. Není-li nahlášen pobyt mimo domov a nehlásí-li se klient v telefonu ani v mikrofonu, volá dispečer kontaktním osobám uvedeným v kartě klienta. V případě, že není žádná informace o klientovi zjištěna (rodina, ošetřující lékař, nemocnice, pečovatelská služba, dispečink zdravotnické záchranné služby a jiné), vysílá do bytu službu konajícího pracovníka.

U klientů, kteří déle spí, dispečer respektuje žádost o kontrolu později (seznam takových klientů je vyvěšen nad PC). Řešení vždy zapíše do PC karty klienta.

Zvukový signál „Ztráta spojení“
Dispečer zkontroluje na nástěnce nad PC, zda se nejedná o případ testu spojení po 96 hodinách, toto zjištění případně zapíše. Nejedná-li se o tento
stav, telefonicky požádá klienta o stisknutí tlačítka. S žádostí klienta o pomoc by mělo dojít i k obnově spojení. Do PC karty klienta zapíše
„Kontrola spojení“. Nedojde-li k obnově spojení, zjišťuje, zda není porucha na telefonní lince. To hlásí na poruchách operátora. Vyloučí-li tuto závadu,
objedná zástupce firmy poskytující software a hardware.

U klientů s GSM systémem dispečer zkontroluje stav kreditu u operátora. Případný nedostatek kreditu oznámí klientovi nebo kontaktní osobě a podle
smlouvy s klientem bude kredit dobit. Je-li kredit dostatečný, jedná se o výpadek operátora. V tom případě je třeba počkat na automatický test
spojení, při němž zpravidla dochází k obnově spojení. Nedojde-li k obnově spojení, postupuje se stejně jako u pevných linek.

Zvukový signál „Porucha sítě“
Dispečer požádá klienta, aby zkontroloval, je-li adaptér správně v zásuvce nebo nemá-li v bytě výpadek elektrického proudu. V případě potřeby
informuje rodinu, eventuálně službu konajícího pracovníka v DPS.

Zvukový signál „Porucha akumulátoru“
Zařízení je nefunkční, je třeba ho zapojit zpět do sítě. Nepřijde-li okamžitě zpráva o opravě akumulátoru a sítě, postupuje se jako při poruše sítě.

„Automatický test spojení“
Přichází 1× za 24 hodin. Na žádost klienta může být test spojení uskutečňován až po 96 hodinách (jména těchto klientů jsou vypsána na nástěnce nad PC). Automatický test spojení po 96 hodinách nelze z technických důvodů nastavit u GSM systému.

Tato kontrola se provádí 1× denně v programu „Stavu objektů“ u všech klientů a provádí se o ní písemný záznam.

Telefonické zprávy od klientů jsou zapisovány v PC kartě klienta.

Tísňová péče aktivně spolupracuje s ostatními službami v rámci Střediska sociálních služeb.

Dispečer

 • jedná s klienty nebo rodinnými příslušníky, kteří se osobně dostaví na dispečink tísňové péče za účelem získání informace, odpovědi na dotaz nebo zaplacení úhrady za službu
 • zpracovává hodnocení individuálních plánů klienta
 • pomáhá klientům při vyhledávání kontaktů na další pomocné služby
 • aktualizuje zprávy o pobytu klientů mimo domov
 • informuje klienty o stavu kreditu na GSM zařízeních a domlouvá jejich dobíjení
 • zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím
 • řádně předává důležité informace kolegům a nadřízeným

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Jak dlouho trvá zavedení tísňové péče?
Tísňovou péči obvykle zavádíme ihned po podepsání smlouvy, tedy do několika dnů poté, co se s námi spojíte.

Je pro zavedení tísňové péče potřeba mít telefon?
Ne, není. K zavedení tísňové péče nemusíte mít ani zavedenou pevnou linku, ani vlastnit mobilní telefon. Spojení umíme zařídit i sami.

Jak vypadá zařízení, které budu mít doma?
Zařízení, které bude instalováno u vás doma, sestává z krabičky umístěné v bytě, reproduktoru se zabudovaným mikrofonem pro hlasitý dohovor (v případě, že byste upadli a nedosáhli na telefon, se s vámi dispečerka domluví pomocí tohoto zařízení), nouzového tlačítka, které budete nosit u sebe, a pohybového čidla, které slouží jako pojistka při zapomenutí tlačítka.

Celé zařízení si můžete prohlédnout na obrázku zde:

Jak mám postupovat, když jedu na dovolenou nebo na delší návštěvu k dětem?
Nepřítomnost v bytě delší než 12 hodin je vždy třeba nahlásit na dispečink tísňové péče. V takovém případě oznamte datum odjezdu a příjezdu na dispečinku tísňové péče, tel. 224 948 465 nebo 724 021 789. Pokud se později rozhodnete zůstat mimo domov déle, dejte nám o tom vědět na stejná telefonní čísla, abychom vás nehledali.

Potřebujete přístup ke mně do bytu?
Ano, potřebujeme, k instalaci zařízení, nebo jeho opravám. V případě, že se vám něco stane a v trezoru tísňové péče nejsou k dispozici klíče od vašeho bytu, stačí uvést kontaktní osobu, která se vám o pomoc postará. Zapůjčené klíče jsou bezpečně uloženy v trezoru a o každém jejich použití je sepsán protokol, nemusíte tedy mít strach, že by mohly být zneužity.

Co všechno tísňová péče umí?
Tísňová péče je velmi užitečná služba, která vám může v mnoha případech významně pomoci. Do bytu vám nainstalujeme zařízení, které vám na dobu využívání služby zdarma zapůjčíme, a k tomuto zařízení patří i takzvané tísňové tlačítko. Tísňové tlačítko stisknete, pokud se vám náhle udělá nevolno nebo máte jakýkoliv naléhavý zdravotní problém. Naše dispečerka se s vámi okamžitě spojí a zajistí vám potřebnou pomoc. Zařízení také hlídá, zda se po bytě pohybujete, v případě, že se po bytě nepohnete více než 12 hodin, vyvolá poplach a my začneme okamžitě zjišťovat, zda jste např. neupadli a nepotřebujete pomoc. Dispečerka je přítomna 24 hodin denně, pomáháme tedy nonstop. Tísňová péče však nesupluje zdravotnickou záchrannou službu, tu voláme v případě potřeby.

Nahrazuje tísňová péče zdravotnickou záchrannou službu?
Ne, nenahrazuje. Tísňová péče je sociální služba, která vám může významně pomoci v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, avšak není to zdravotnická služba. My vám v případě potřeby můžeme zdravotnickou záchrannou službu zavolat, můžeme pomoci v případě pádu, ale nejsme lékaři.

Kolik stojí tísňová péče?
Služba je určena pouze pro obyvatele Prahy 1, zapůjčení a montáž zařízení v bytě je zdarma. Klient hradí měsíční poplatek za využívání tísňové péče dle platného sazebníku a dále impulzy telefonnímu operátorovi za testy spojení a při použití tlačítka. K testu spojení dochází jednou za 24 hodin. Sazebník úhrad naleznete zde.

Mohu využívat tísňovou péči, i když nebydlím v Praze 1?
Ne, nemůžete. Služby poskytované Střediskem sociálních služeb jsou určeny jen pro obyvatele Prahy 1.