Středisko sociálních služeb, zahájilo dne 1. 10. 2010 provoz nového denního stacionáře

Posláním denního stacionáře pro seniory je poskytnout služby a zajistit potřebnou péči klientům, kterým v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují péči rodinní příslušníci, případně jiní pečovatelé. Denní stacionář ve spolupráci s rodinami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a odvrátit, či oddálit, umístění v ústavním zařízení.

Je určen klientům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, jsou osamoceni a trpí nedostatkem sociálních kontaktů.
Stacionář zajišťuje dle individuálních potřeb člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizace, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní potřeby. Péče o klienty vychází z jejich individuálních potřeb.

Klienti zde stráví část dne ve společnosti svých vrstevníků a v případě svého zájmu a na základě vlastní volby a možností se mohou účastnit různých aktivit, akcí popř. i výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Denní stacionář s kapacitou 8 klientů najdete v budově Domu s pečovatelskou službou, v Týnské 17, Praha 1, kde také získáte další potřebné informace.